​​​​​

​​​Đại sứ quán nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Singapore

Địa chỉ: 10 Leedon Park, Singapore 267887

Điện thoại:  

  • Văn phòng, Lãnh sự: (+65) 87259062

  • Hotline: (+65) 87259062

  • Thương vụ: (+65) 64683747

  • Bộ phận Đầu tư: (+65) 66967709

  • Văn phòng Tùy viên Quốc phòng: +65 66692467​

​Fax: 

  • Văn phòng: (+65) 64689863

  • Lãnh sự: (+65) 64625936

  • Thương vụ: (+65) 64670458

  • Bộ phận Đầu tư: (+65) 66967709

  • Văn phòng Tùy viên Quốc phòng: (+65) 96579928

Email: vnemb.sg@mofa.gov.vn

Website: https://vnembassy-singapore.mofa.gov.vn/

Email về Bảo hộ Công dân: bhcd.sin@gmail.com

​​

  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​