​​​Đại sứ quán nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Singapore

Địa chỉ: 10 Leedon Park, Singapore 267887

Điện thoại:  

Văn phòng: (+65) 64625938

Lãnh sự: (+65) 64625994

Thương vụ: (+65) 64683747

Bộ phận Đầu tư: (+65) 66967709

Văn phòng Tùy viên Quốc phòng: +65 66692467


Khẩn cấp ngoài giờ:

Các vấn đề lãnh sự (visa, hộ chiếu, bảo hộ công dân,...): 

- Visa, hộ chiếu: (+65) 87259061

- Bảo hộ công dân: (+65) 83582597

Các vấn đề chung:

- Văn phòng: (+65) 90287874


Fax: 

Văn phòng: (+65) 64689863

Lãnh sự: (+65) 64625936

Thương vụ: (+65) 64670458

Bộ phận Đầu tư: (+65) 66967709

Văn phòng Tùy viên Quốc phòng: (+65) 96579928

Email: vnemb.sg@mofa.gov.vn

Website: www.vietnamembassy-singapore.org

Email về Bảo hộ Công dân: bhcd.sin@gmail.com


Giờ làm việc:

Thứ Hai đến thứ Sáu

09.00 hrs - 12.00 hrs

15.00 hrs – 17.00 hrs

Thời gian tiếp khách lãnh sự:

Thứ Hai đến thứ Sáu

09.00 hrs – 12.00 hrs: Thị thực

15.00 hrs – 17.00 hrs: Các công việc lãnh sự khác   ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​